Organisatie

Vereniging van Eigenaars

Alle eigenaren van een appartement in Parkflat Houdringe zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Parkflat Houdringe. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste beslisorgaan van de VvE. De ALV benoemt uit haar leden een bestuur en de andere organen. De ALV beslist over de financiële zaken van de vereniging. Stemrecht hebben alle afzonderlijke eigenaren van appartementen en garages. Besluiten van de ALV mogen niet strijdig zijn met de splitsingsakte van Parkflat Houdringe.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken en stelt regels voor bijvoorbeeld vergaderingen, verkiezingen beslistrajecten en dergelijke.

Akte van Splitsing

De wetgever stelt eisen aan de splitsing van een gebouw in appartementen. De Parkflat Houdringe was de eerste serviceflat in Nederland waarvan de splitsingsakte volledig werd aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen. De splitsingsakte bepaalt onder meer de onderlinge stemverhoudingen van de leden. De splitsingsakte staat boven het Huishoudelijk Reglement.

Bestuur

Uit de leden/eigenaren wordt door de ledenvergadering een bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid voor technische zaken. Het bestuur vergadert tenminste maandelijks en heeft de plicht en het mandaat om de besluiten van de ALV uit te voeren.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak om toezicht te houden op de taakuitvoering van het bestuur. De RvC kan zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur adviseren over lopende zaken.

Bedrijfsleiding

Voor de dagelijkse gang van zaken is er een bedrijfsleider die aan het bestuur rapporteert. De overige medewerkers rapporteren aan de bedrijfsleiding.

Financiële Commissie

De Financiële Commissie controleert de wijze waarop de verenigingsgelden worden geadministreerd. Ook de FC kan gevraagd en ongevraagd adviseren over financiële zaken.

Medewerkers

Houdringe heeft er voor gekozen om zo veel als mogelijk en verantwoord is werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. De redenen daarvoor zijn met name de betere kwaliteit van de werkzaamheden en de aanmerkelijk lagere kosten. Er zijn fulltime medewerkers  voor de technische dienst en parttime medewerkers voor de administratie, huishoudelijke dienst, receptie en alarmdiensten. Voor specialistische werkzaamheden (accountant, bouwkundig advies e.d.) worden externe partijen ingeschakeld.