Organisatie

Vereniging van Eigenaren

Alle eigenaren van een appartement in Parkflat Houdringe zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren Parkflat Houdringe (VvE). De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste beslisorgaan van de VvE en vergadert ten minste tweemaal per jaar. De ALV benoemt het bestuur en de andere organen; zoals de Raad van Commissarissen, de Financiële Commissie, de Stemcommissie en de Bewonerscommissie. Alle eigenaren van appartementen en garages hebben stemrecht. 

Akte van Splitsing

De eigendoms- en stemverhoudingen, procedures en besluitvorming binnen de Vereniging van Eigenaren, zijn vastgelegd in de Akte van Splitsing. De Akte van Splitsing van Parkflat Houdringe is in 2023 vernieuwd.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement bevat regels en bepalingen, die het prettig en veilig samenwonen in een appartementencomplex reguleren. Zo zijn er voorschriften wat wel of niet mag bij de verbouwing van een appartement, het voorkomen van overlast voor medebewoners en het waarborgen van de veiligheid.

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden voor algemene zaken. Het bestuur vergadert maandelijks en heeft de plicht en het mandaat om de besluiten van de ALV uit te voeren. Het bestuur wordt bij de uitvoering van bestuurstaken ondersteund door de manager bedrijfsvoering van Parkflat Houdringe.

Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden in de Algemene Ledenvergadering gekozen. De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van controle en toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van Parkflat Houdringe. De Raad van Commissarissen staat het bestuur gevraagd of ongevraagd met advies ter zijde.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie van Parkflat Houdringe bestaat uit een vertegenwoordiging van de bewoners. Er wordt regelmatig een spreekuur gehouden door de bewonerscommissie met wie u van gedachten kunt wisselen. De commissie brengt verslag uit aan het bestuur en brengt zaken aangaande wooncomfort en veiligheid onder de aandacht van het bestuur.

Financiële Commissie

De Financiële Commissie wordt gekozen door de  Algemene Ledenvergadering. De commissie houdt toezicht op de financiën van de Vereniging van Eigenaren en kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven of voorstellen doen aan het bestuur. Jaarlijks wordt de financiële administratie gecontroleerd door een extern accountant.

Stemcommissie

De Stemcommissie wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en is verantwoordelijk voor een correct verloop van de stemprocedures binnen de Vereniging van Eigenaren. 

Log in voor intern nieuws