Organisatie

Vereniging van Eigenaren

Alle eigenaren van een appartement in Parkflat Houdringe zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Parkflat Houdringe. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste beslisorgaan van de VvE en vergadert ten minste tweemaal per jaar. De ALV benoemt uit haar leden een bestuur en de andere organen; zoals Raad van Commissarissen, Financiële Commissie, Stemcommissie en Bewonerscommissie. Alle eigenaren van appartementen en een garage hebben stemrecht. (Besluiten van de ALV mogen niet strijdig zijn met het Burgerlijk wetboek, akte van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement.

Akte van Splitsing

De wetgever stelt eisen aan de splitsing van een gebouw en appartementen. De VvE Houdringe heeft in 2023 een nieuwe toekomst gerichte Akte van Splitsing en Huishoudelijk Reglement in haar ALV goedgekeurd. De Akte van Splitsing bepaalt onder meer de onderlinge stemverhoudingen van de leden.

Huishoudelijk Reglement

In het Huishoudelijk Reglement worden specifieke regels opgenomen en aangevuld aan de Akte van Splitsing.

Bestuur

In de Algemene ledenvergadering wordt door de bewoners/eigenaren een bestuur gekozen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden voor algemene zaken. Het bestuur vergadert maandelijks en heeft de plicht en het mandaat om de besluiten van de ALV uit te voeren. Het bestuur laat zich op specialistische gebieden bijstaan door externe bedrijven

Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden in de Algemene Ledenvergadering gekozen. De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van controle op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van Parkflat Houdringe. De Raad van Commissarissen staat het bestuur gevraagd of ongevraagd met advies ter zijde.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie van Parkflat Houdringe bestaat uit een vertegenwoordiging van de bewoners. Hun doelstelling is aandacht voor veilig en comfortabel wonen. Er wordt regelmatig een spreekuur gehouden door leden van de bewoners -commissie met wie u van gedachten kunt wisselen. De commissie brengt verslag uit aan het bestuur en brengt zaken aangaande wooncomfort en veiligheid onder de aandacht van bestuur.

Financiële Commissie

Eigenaren / bewoners hebben het recht, inzage te krijgen in de financiële gegevens en beheer van de VvE. Nieuwe leden van de commissie worden gekozen in een Algemene ledenvergadering. De commissie kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven of voorstellen doen aan het bestuur. Jaarlijks wordt de financiële administratie  gecontroleerd door een extern accountant.

Stemcommissie

De Stemcommissie is verantwoordelijk voor de stemming in de Algemene Ledenvergadering en de gekozen leden ervan hebben geheimhoudingsplicht.

Log in voor intern nieuws